Lakossági fórum

Nyomtatóbarát változatLevélben küldésPDF változat

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Kóka Község Önkormányzata 2017. június 01. (csütörtök) 18 órakor lakossági fórumot hirdet
Helyszín: Kóka Község Művelődési Ház Színházterme
(Kóka, Kossuth Lajos u. 2.)

A lakossági fórum keretében az alábbi napirendi pontokban tartjuk szükségesnek a lakosság véleményének a kikérését:

1. Kóka Község Településképi Arculati Kézikönyv, valamint Településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről szóló előzetes tájékoztató megtárgyalása

azzal a céllal, hogy a  partnerségi egyeztetés szabályai szerint az érintett lakosság, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül – legkésőbb 2017. június 09-ig  – papír alapon személyes benyújtással a polgármesteri hivatalban vagy elektronikus úton az előzetes tájékoztatóban megjelölt e-mail címre megküldve javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.
A közzététel ideje: 2017. május 16-tól 2017. június 09-ig
Az előzetes tájékoztató megtekinthető a polgármesteri hivatal műszaki irodájában (Kóka, Dózsa György út 1.) valamint Kóka Község hivatalos honlapján (www.koka.hu).

Kóka Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a Partnereket, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várjuk a Településképi Arculati Kézikönyvhöz, Településképi rendelet készítésével kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket, ötleteiket. Szívesen várunk fényképeket digitális fotók formájában az értékesnek ítélt építészeti részletekről, épületekről. A fotókat az előzetes tájékoztatóban megjelölt e-mail címre várjuk jpeg formátumban, az érintett  objektum megjelölésével, megnevezésével.

2. Tájékoztatás a kókai egyházközségi temető tulajdonjogának átadásáról

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Kóka Község településképi rendeletének és arculati kézikönyvének készítéséhez

Az Országgyűlés megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, amelynek célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által. olyan módon, hogy
- egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének az elemei;
- a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva;
- az önkormányzat biztosítson széles körű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

A településképi rendelet
- az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
- a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt településképi szempontból meghatározó területekre,
- az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
- a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tartalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül. A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi rendelet tartalmi kereteit és az arculati kézikönyv elemeit kormányrendelet határozza meg.

A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról, amelynek keretében javaslatokat, észrevételeket, véleményt lehet nyilvánítani a 2017. június 01-én megrendezésre kerülő lakossági fórumon, illetve írásban a következő címekre lehet 2017. június 09.-ig megküldeni: Kóka Polgármesteri Hivatal 2243 Kóka, Dózsa György út 1, vagy a muszak@kokaph.hu e-mail címre.

Kóka, 2017. május 15.

        Juhász Ildikó sk
          polgármester